Muzeyin nəşrləri
Qarabağda və Zəngəzurda ilk erməni-azərbaycanli münaqişəsi (1905-1906)
Qarabağda və Zəngəzurda ilk erməni-azərbaycanli münaqişəsi (1905-1906)

Qarabağda və Zəngəzurda ilk erməni-azərbaycanlı münaqişəsi (1905-1906).
Bakı: "Təhsil", 2022, 200 səh.Zəngin arxiv sənədləri, dövri mətbuat materialları əsasında yazılan bu monoqrafiya Qarabağda və Zəngəzurda 1905-1906-cı illər münaqişəsinin necə həyata keçirildiyi, iki xalq arasında bu günə qədər davam edən gərginliyin, ədavətin necə qızışdırıldığı haqqında suallara cavab verir. Əsərdə, həmçinin, erməni terroruna qarşı müqavimətin təşkil olunması, Qarabağ və Zəngəzurdakı hadisələrin Azərbaycan cəmiyyətində siyasi birləşmə, milli həmrəylik proses- lərinə təsiri məsələlərinə də geniş yer ayrılmışdır.

Kitab haqqında
Adı:
Qarabağda və Zəngəzurda ilk erməni-azərbaycanli münaqişəsi (1905-1906)
Müəllif(lər):
Fərhad Cabbarov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı