az
en
Bu gün: 20 Yanvar 2021
Qapaqlı mis qazan

Qapaqlı mis qazan

Azərbaycan, Lahıc kəndi, XIX əsr

Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi, Etnoqrafiya fondu

Azərbaycan xalqının şöhrət qazandığı ən qədim sənətkərlıq növlərindən biri mis basma məmulatlarının hazırlanmasıdır. Bakı, Naxçıvan, Lənkəran, Şamaxı, Şəki, Qubanın misgər ustaların əsərləri tək Azərbaycanda yox, həmçinin ondan xarigində də məhşur idi. Şamaxının yaxınlığında dağların doynunda yerləşən Lahıc kəndi bütün Qafqazın mis məhsulların istehsal mərkəzi hesab olunurdı. Təsadüfi deyil ki, sovet hakimiyyəti qurulmasından öncə 180 qədər mis emalatxanası mövcüd idi. Sonralar emalatxanaların sayı azalsa da kəndtə məmulatların ənənəsi bu günə qədər qorunub saxlamılnışdır. Təqdim edilən qapaqlı qazan öz hamar forması ilə və nadir ornamentləri ilə fərqlənir. Ornamentin əsasını “Sevgililərin görüşü“ , “Yırtıçının ceyranın parçalaması“  bu səhnələrlə yanaşı ona gözəllik verən bitki ornamentləri və ərəb yazısı mövcütdur. Bu eksponat onu istehsal edən ustanın bədii zövqu, zəngin mənəvi aləmi və yuksək peşəkərlığından xəbər verir.

Медный казан с крышкой

Азербайджан, село Лагич (ок. г.Шемаха)

XIX век

Медь, чеканка

Национальный Музей истории Азербайджана, фонд этнографии

Одним из древних видов ремесла, которым славится азербайджанский народ, является изготовление чеканных медных изделий. Творения мастеров- медников Баку, Нахичевани, Ленкорани, Шемахи, Шеки, Губы были известны далеко за пределами Азербайджана. Село Лагич, расположенное в горах недалеко от Шемахи считалось центром изготовления орнаментированных медных изделий всего Кавказа. Не случайно, в селе до установления советской власти начитывалось до 180 медных мастерских. Хотя позднее количество мастерских уменьшилось, традиции изготовления медных изделий в селе сохранились до сих пор. Представленный казан с крышкой отличается плавными формами, практичностью и при этом уникальным орнаментом. Основу орнамента составляют сюжетные сцены – «Встреча влюбленных» и «Хищник терзает лань» с небольшими вариациями. Сцены перемежаются полем с растительным орнаментом, с полосами надписей арабской графикой, придающими дополнительную красоту всему изделию. Экспонат является свидетельством художественного вкуса, богатого духовного мира и высокого профессионализма мастера.


Elanlar