az
en
Bu gün: 27 Yanvar 2021
Minalı kəmər

Minalı kəmər

 

Bakı, XIX əsr

Gümüş, emal

Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi, Əsas fond

XVIII əsrdən etibarən Azərbaycanda aynalı kəmərlərlə bərabər minalı kəmərlər də geniş yayılmışdır. Azərbaycanın milli kolleksiyasında öz forma müxtəlifliyi, detalların əlvanlığı və kompozisiya mürəkkəbliyi ilə seçilən çox saylı belə kəmərlər qorunub saxlanmaqdadir. Ən çox maraq doquran cəhət yalnız bu dövr üçün bu kəmərlərin istehsal incəliyi deyil, həm də onların üzərində olan öz bədii xüsusiyətlərinə qörə müstəsna rəsmlərdir. Bütün kəmər növlərinin səciyyəvi xüsusiyyəti onları adətən daha döymüş qarnituraya malik olan toqqalıdır. Boya qamması qırmızı, göy və yaşıl rəngin açıq çalarlarını ehtiva edir.

 

“Пояс с эмалью” (“minalı kəmər”)

 

Баку, XIX век

Серебро, эмаль

Национальный Музей истории Азербайджана, Специальный Фонд

 

Наряду с «зеркальными поясами» («aynalı kəmər») в Азербайджане с конца XVIII века широкое распространение получили пояса с эмалью. В музейных собраниях Азербайджана хранится большое количество таких поясов, которые отличаются большим разнообразием форм, с множеством различных деталей и сложной композицией. Наибольший интерес представляет не только тонкая для такого периода техника исполнения этих поясов, но и исключительные по художественным достоинствам рисунки на них. Самой примечательной частью всех видов  поясов являлись пряжки, которые часто имели более насыщенную гарнитуру. Цветовая гамма включает яркие расцветки красного, синего и зеленого цветов.


Elanlar