az
en
Bu gün: 07 Avqust 2020
Ikinci Dünya müharibəsinin azərbaycanlı qəhrəmanları haqqında yeni kitab nəşr olunub

Ikinci Dünya müharibəsi illərində, faşizmə qarşı aparılan amansız mübarizədə Azərbaycanın oöul və qızları misilsiz qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirmişlər. Aparılan tədqiqatlar yeni-yeni qəhrəmanlıq və şücaət faktlarını üzə çıxarır.

Bu yaxınlarda nəşr olunmuş “Azərbaycan 1941-1945 şöhrət ordeni kavalerləri ” (“Азербайджан 1941-1945.кавалеры ордена Славы”) . Bakıda, 2014, 509 s. kitabında SSRİ-nin ən ali ordenlərindən olan üçdərəcəli Şöhrət ordeni ilə təltif olunmuş azərbaycanlılar haqqında məlumat verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, “Şöhrət” ordeninin bütün üç dərəcəsinə layiq görülmək üçün fövqəladə qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirmək lazım idi. Orden yalnız əsgər və çavuş heyyətinin təltif olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabın müəllifi uzun illərdir ki, Azərbaycanın hərb tarixini araşdıran Azad Hüseynov Azərbaycanın və xarici arxivlərinin materiallarına əsaslanan dərin tədqiqat aparmışdır. Kitabda ordenin bütün üç dərəcəsi ilə təltif olunmuş 15, iki dərəcəsi ilə təltif olunmuş azərbaycanlı haqqında məlumat verilir, döyüş yolları işıqlandırılır. A.Hüseynovun aşkar etdiyibir sıra taixi sənədlərin surətləri, müəllifin rəhbərlik etdiyi “Savaş” saytında yerləşdirilib (www.savash-az.com).

Təqdim olunan kitab Azərbaycan hərb tarixinə önəmli töhfədir.


Издана новая книга об героях- азербайджанцах в годы Второй Мировой войны.

В борьбе против фашизма в годы Второй Мировой войны сыновья и дочери Азербайджана проявили огромное мужество, самоотверженность и героизм. Проведимые исследования дают все новые и новые факты, более полно освещающих участие наших соотечественников в войне.

В новой, недавно, изданной книге «Азербайджан 1941-1945. Кавалеры ордена Славы» дается информация об азербайджанцах, награжденных орденом «Славы». Это один из самых почетных орденов  СССР, имел три степени и им награждались только рядовой и сержантский состав за военные подвиги.

Автор книги Азад Гусейнов известен как исследователь военной истории Азербайджана ХХ века. При  работе над книгой он провел глубокую исследовательскую работу с привлечением материалов архивов Азербайджана и зарубежных стран. В книге дается информация о 15 азербайджанцах, награжденных всеми степенями ордена «Слава» и 180 азербайджанцах, награжденных двумя степенями ордена. Автор рассказывает не только о подвигах награждаемых, но и освещает их боевой путь в годы войны.

Обнаруженные А.Гусейновым некоторые исторические документы выставлены автором на сайте «Savaş» (www.savash-az.com).

Полагаем, представленная книга весета важный вклад в изучение военной истории Азербайджана.


Elanlar